ظرفیت تولید

کارگاه

دستگاه برش لیزر لوله مستقیم

دستگاه جوش ربات

دستگاه برش لیزر سه بعدی

دستگاه خم CNC